A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik a mindennapos testnevelés megszervezéséről. A törvény alapján tanulóink az alábbi esetkeben kérhetik a heti öt óra testnevelés két órája alóli felmentést.

„(11) Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) játékos, egészségfejlesztő testmozgással,

b) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

c) iskolai sportkörben való sportolással,

d) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

Amennyiben a diák nem kíván részt venni az iskola által szervezett iskolai sportköri foglalkozáson, vagy a testnevelés órák két tanóráján, viszont a (d) pontban megjelölteknek megfelel, akkor az alábbi igazolást kell kitöltenie és aláíratnia az arra jogosult, érintett sportszervezet hivatalos képviselőjével.

 

Igazolás