Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítványt közhasznú magánalapítványként 2000-ben hozták létre Dr. Dövényi Zoltánné és Kun Péter alapítók a Móricz Gimnázium támogatására. Az alapítvány jelenleg is közhasznú jogállású.

1.)    Az alapítvány főbb adatai:

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány

2000, Szentendre, Kálvária u. 16.

Adószám: 18690534 – 1 – 13

Bankszámlaszám: 10103874 – 43684000 – 01000004 (MBH Bank)

Bírósági nyilvántartási szám: AM 1924.

Hogyan támogathat minket a személyi jövedelemadó 1%-ával?

Rendelkező nyilatkozat letöltése (17EGYSZA)

2.)    Az alapító okiratban megfogalmazottak szerint a támogatási célok a következők:

 • Szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedő képességű tanulók támogatása.
 • Az iskola nemzetközi kapcsolatainak támogatása.
 • Az iskolához kapcsolódó szabadidős tevékenységek támogatása (sportprogramok, könyvtár).
 • Informatikai oktatás fejlesztése, idegen nyelvek tanításának elősegítése.
 • Diák-önkormányzat munkájának elősegítése.
 • Diák-önkormányzat fejlesztéséhez anyagi támogatás (iskolarádió, iskolaújság stb.).
 • Mindazon programok, képzési módok, formák megvalósítása, fejlesztése, melynek segítségével az oktatás könnyebbé válik, a diákok demokratikus szelleme fejleszthető.
 • Mindazon programok támogatása, melyek a tanulók egészségi állapotára, jövőjük alakulására pozitív kihatással vannak.
 • A kiemelkedő tanári munkát végző tanárok erkölcsi és anyagi elismerése.
 • A kiemelkedő eredményt elért diákok erkölcsi és anyagi elismerése.

3.)    Az Alapítvány működése

Az alapítvány legfőbb irányító szerve a kuratórium. A kuratórum elnöke, a szervezet hivatalos képviselője Kerezsi Csaba elnök. A kuratórium tagjai:

 • Ácsné Kovács Ildikó
 • Dr. Cseriné Andirkó Éva
 • Jagasich Andrásné
 • Kiss Ágnes
 • Maknics Gábor
 • Szarvas Rita

4.)    Az alapítvány múltja és jelene

A 2000 és 2002 közti időszakban az alapítvány tevékenysége fenntartására korlátozódott. Aktívabb tevékenységet a 2003/2004. tanévben kezdett folytatni, ekkor vagyona meghatszorozódott. A 2004/2005. tanév többszörösen is fordulópont volt az alapítvány életében. Ebben az évben jelentek meg először költségvetésében a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásai, és ez évtől jelentős támogatási tevékenységet folytatott. Sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogramnál, „több lábon álló” szervezetté vált, bevételeiben egyaránt fontosak lettek környékbeli vállalkozók, magánszemélyek befizetései, költségvetési támogatások és az APEH által átutalt Szja. 1%-os támogatások. Mára a gimnázium legfőbb rendszeres támogatójává vált. Jelentős szerepvállalása az informatikai eszközparkban, sőt a tanulói bútorok nagyobbik felét is az alapítvány szerezte be.

Az alapítvány működése mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak, sőt a kuratórium igyekszik ezeken túlmenően is biztosítani támogatóinak az átláthatóságot. Fontosnak tartja, hogy mindenki tisztában legyen adományainak, felajánlásainak sorsával, rendszeres tájékoztatást kapjon az általa támogatott szervezetről.

5.)    Támogatói tevékenység

Az alapítványhoz támogatásért pályázat vagy támogatási kérelem útján lehet fordulni, támogatási kérelem űrlap innen is letölthető. Támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriumához benyújthat:

 • a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium mint jogi személy. A kérelmeknél ilyen esetben célszerű nevesíteni, hogy a gimnázium mely szervezeti egysége a kérelmező (munkaközösségek, diákönkormányzat, igazgatóság, osztályok stb).
 • bármely természetes személy, aki tanulója vagy pedagógusa a gimnáziumnak. (Természetesen a tanuló ügyében a gondviselő is benyújthat támogatási kérelmet.)

Mire lehet támogatást kérni?Az alapítvány az alapító okiratában (III. fejezet) felsorolt célok megvalósítása érdekében működik. Ebből következően csak olyan támogatást adhat, amely ezen céloknak megfelel .

Hogyan lehet támogatást kérni? Egy támogatási kérelem űrlap kitöltésével, amely letölthető innen,  de beszerezhető a gimnázium igazgatói titkárságán is. A támogatási kérelmeket a kuratórium bármely tagjának le lehet adni személyesen, elküldhetők postai úton (2000, Szentendre, Kálvária u. 16.) vagy e-mailen (help@moriczalapitvany.hu). Az igényelt támogatási összeget minden esetben számlával (esetleg a kifizetést egyértelműen bizonyító dokumentummal) le kell fedni. Ez lehetőség szerint a kifizetés előtt történjen, de amennyiben a támogatott írásban vállalja, hogy utólagosan igazolja költségeit, a támogatás előre is kifizethető.

Mi lesz a kérelem sorsa? Minden kérelemről a kuratórium hoz határozatot többségi nyílt szavazással a benyújtástól számított legkésőbb 3 hónapon belül. A gyakorlatban a döntések egy hónapon belül megtörténnek (kivéve a nyári időszak). A kuratórium a kérelmet vagy támogatja (teljes összegben vagy részben) vagy elutasítja. A döntésről az érintettet tájékoztatja. A személyiségi jogok és az adatvédelmi jogszabályok az eljárás során nem sérülhetnek. A támogatási összegek csak a kiadási pénztárbizonylatot aláíró nagykorú személynek fizethetők ki, vagy bankszámlára utalhatók.

6.)    Az alapítvány hatályos Alapító Okirata

7.) Az alapítvány alapadatai és beszámolói az Országos Bírói Hivatal honlapján