A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt valamennyi kötelező tanórai foglalkozás alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

Ezen időszak alatt a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. Tanév végén, osztályzatainak megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból.

Teendők egyéni munkarend kérelmezéséhez:

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető Kérelem-űrlapot kell kitölteni, kinyomtatni és a szükséges mellékletekkel együtt (lásd. Kérelem IV. pontja) a Hivatal címére postai úton elküldeni lehetőleg június 15-éig (Oktatási Hivatal Budapest, 1981).

Kérjük, olvassák el az egyéni munkarenddel kapcsolatos részletes információkat is az Oktatási Hivatal oldalán.

Az alábbi oldalon a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok között böngészhetnek.